ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و پنج شنبه ۸ الی ۱۴
پشتیبانی: ۳۴۴۶ ۵۳۵ ۹۳۷
شماره تماس: ۳۶۲۷۳۶۹۱-۳۶۲۸۱۵۱۱
Image

Make hay while the sun shines

شانس یک بار در خونه آدم رو می زنه.

Meaning: Make the most of one's opportunities while you have the chance.

Origin

This proverb is first recorded in John Heywood's A dialogue conteinyng the nomber in effect of all the prouerbes in the Englishe tongue, 1546:

Whan the sunne shinth make hay. Whiche is to say.
Take time whan time cometh, lest time steale away.

Many proverbs exist in other languages, but this one doesn't and it's a reasonable surmise that the phrase is of English Tudor origin.

Of course, mediaeval farmers would be as well aware of the wisdom of not leaving it too late to gather one's hay. Modern machinery and weather forecasting make haymaking reasonably quick and stress-free. Tudor farmers would have taken several days to cut, dry and gather their hay and would have had only folk rhymes like 'red sky at night' to guide them. Forecasting the weather two or three says in advance wouldn't have been possible, so all the more reason for them to 'make hay while the sun shines'.

The proverb, like all proverbs, was extended to life in general and it quickly became a cliche. As early as 1673 it was cited in a figurative, i.e. non-farming, context, in Richard Head's glossary of the language of theives and beggers The Canting Academy:

She ... was resolv'd ... to make Hay whilest the Sun shin'd.

بسیاری از ضرب المثل ها ریشه در زبانهای دیگر دارند حال آنکه بر اساس یک فرضیه مستدل ریشه این ضرب المثل به دوره خانواده سلطنتی تودور در انگلیس می رسد.

قطعاً ، کشاورزان قرون وسطی کاملاً مراقب بودند که زمان مناسب برای جمع آوری کاه و علوفه شان را از دست ندهند. امروزه ، ماشین های مدرن و پیش بینی وضعیت هوا برداشت علوفه را به طور قابل توجهی سریع و فارغ از هرگونه دغدغه کرده است. کشاورزان زمان خانواده سلطنتی تودور چندین روز را صرف بریدن ، خشک کردن و دسته بندی علوفه خود می کردند و تنها راهنمای آنان این شعر عامی  

" red the sky at the night "

 بود که  اشاره دارد به ایام قدیم که هیچ وسیله پیش بینی هوا جهت برنامه ریزی کارهای روز بعد به جز وضعیت آسمان وجود نداشت . پیش بینی وضع هوا از چند روز قبل مقدور نبود . از اینرو ، این موارد دلیلی بود بر " برداشت علوفه در روزی که خورشید می درخشید"

این ضرب المثل مثل دیگر ضرب المثل ها به زندگی عموم مردم تعمیم یافت و تبدیل به یک عبارت عام شد. این عبارت در سال 1673 در یک متن تمثیلی و غیر مرتبط با کشاورزی در فرهنگ لغات thieves and beggers The Canting Academy تألیف ریچارد هد نقل قول شد:   

She ... was resolv'd ... to make Hay whilest the Sun shin'd.”

 

پرسشها و نظرات خود را به آدرس adib.otc@gmail.com با ما در میان گذارید
شیرازـخیابان عفیف آباد ـدارالترجمه رسمی ادیب 07136281511 و07136273691

منتظر اطلاعات بعدی ما باشید